Marxismens grunder

av IMT Sverige

Marx, Engels, Lenin, Trotskij.Marxismens teori är den grund på vilken våra analyser, vårt perspektiv och vår aktivitet i rörelsen baserar sig. Det är därför som Internationella Marxistiska Tendensen (IMT) lägger stor vikt vid politisk skolning. Därför har vi tagit fram denna studiehandledning.

Men studiehandledningens längd och omfattning kan verka avskräckande för nya kamrater. Därför har vi tagit fram denna kortare lista över klassiska verk och andra viktiga texter som vi tror lägger en bra grund i marxismens idéer och metoder. Vi vill uppmana alla våra läsare och sympatisörer, och alla som är intresserade av att lära sig mer om marxismen att läsa (eller läsa om!) de verk som finns på denna lista.

Kapitalismens kris får fler och fler att ifrågasätta det samhälle vi lever i. Det finns en utbredd känsla av att någonting är fel i världen och att saker måste förändras i grunden. Enligt den härskande klassen och reformisterna är hela situationen ett resultat av en rad olyckliga omständigheter, och allt som behövs är bara att alla agerar "rationellt". Men detta förklarar ingenting och löser ännu mindre.

Marxismen är vetenskapen om de underliggande lagar som styr världen och samhället. Det är bara genom att studera dessa lagar som vi kan få den bästa möjliga förståelsen av samhället, och förstå vilken roll revolutionärer spelar och vad som är deras uppgift.

Många av dessa verk är korta böcker och pamfletter; andra är längre böcker; och vissa är bara korta artiklar. Du måste inte nödvändigtvis läsa dessa texter i den ordning som de står, men om du är helt ny inom marxismens idéer rekommenderar vi dig att börja med texterna under rubriken "Marxismens ABC".

 


 

Marxismens ABC

 • Därför är vi marxister av Alan Woods

  En kort introduktion till marxismens grundläggande beståndsdelar och varför socialismen är den enda vägen framåt för mänskligheten.

 • Kommunistiska manifestet av Karl Marx och Friedrich Engels

  Den kommunistiska rörelsens grundläggande dokument. Mer relevant idag när den en gång skrevs för över 160 år sedan. Även om den är ganska kort, är varje rad fylld av innehåll och vissa tycker den är svårläst. Men om du arbetar dig igenom den noggrant, kommer du märka att idéerna börjar falla på plats. Som en bra låt man kommer tillbaka till, är manifestet värt att läsa och läsa om gång på gång – det finns någonting "nytt" att upptäcka varje gång du läser den!

 • Marxismens tre källor och beståndsdelar av V.I. Lenin

  Denna korta artikel ger marxismens grundläggande beståndsdelar: dess filosofi, dess historiesyn och en analys av ekonomin.

Dialektisk och historisk materialism

 • Socialismens utveckling från utopi till vetenskap av Friedrich Engels

  Socialismen existerade långt innan Marx och Engels men den förblev bara en "bra idé", fram till utvecklingen av den vetenskapliga socialismen. Engels diskuterar de olika utopiska tidigare socialistiska rörelserna och deras begränsningar.

Marxismen och staten

 • Staten och revolutionen av V.I. Lenin

  Staten och revolutionen skrevs för att förbereda bolsjevikpartiet inför uppgifterna i att leda arbetarklassen till ett maktövertagande 1917. Den analyserar statens ursprung, dess roll i att upprätthålla kapitalets välde, behovet av att störta den borgerliga staten, hur en arbetarstat måste användas av arbetarklassen för att försvara den socialistiska revolutionen, och hur staten som ett instrument för en klass dominans över en annan kommer "vittra bort" i övergången från socialism till kommunism, som ett resultat av den gradvisa avskaffandet av klasser. I denna korta bok tar Lenin också upp anarkisternas och reformisternas syn på denna fråga, och visar deras begränsningar.

Hur var det med Sovjetunionen?

 • Vad hände med arbetarstaten?

  Den ryska revolutionens historia, från den tidiga ryska arbetarrörelsen vidare till revolutionerna 1905 och 1917. Texten beskriver den enormt demokratiska regim som hade makten under revolutionens första år och de ekonomiska framsteg som gjordes tack vare den nationaliserade planerade ekonomin. Under 1920-talet urartade regimen till följd av landets fattigdom och revolutionens isolering. I slutet av sitt liv påbörjade Lenin tillsammans med Trotskij en kamp mot byråkratiseringen, och den fortsattes efter hans död av Trotskij och vänsteroppositionen. Den politik som stalinisterna förde fick förödande konsekvenser också för revolutionen i andra länder.

 • Den förrådda revolutionen av Leo Trotskij

  Hur kunde Sovjetunionen degenera till Stalins fruktansvärda byråkratiska regim? Leo Trotskij analyserar hur den växte fram, Sovjetstaten sådan den var på 1930-talet, potentialen för verklig socialism som visas av Sovjetunionens framsteg trots byråkratin, och vilka marxisternas uppgifter var i förhållande till det. Han kunde redan då förutse att om en politisk revolution inte lyckades störta den byråkratiska regimen och ersätta den med en arbetardemokrati, skulle kapitalismen till sist återställas med tragiska konsekvenser för Sovjets och världens arbetarklass.

Marxistisk ekonomi

 • Lönearbete och Kapital av Karl Marx

  I denna korta bok förklarar Marx på ett enkelt sätt hur arbete skapar värde, hur kapitalet exploaterar arbetskraft, och hur löner bestäms under kapitalismen. En utmärkt introduktion till marxistisk ekonomi.

 • Lön, pris och profit av Karl Marx

  Marx förklarar hur priser förhåller sig till en varas värde och visar var profiter verkligen kommer ifrån. Ytterligare en riktigt bra introduktion till marxistisk ekonomi.

Övergångsprogrammets metod

 • Övergångsprogrammet av Leo Trotskij

  Hur använder marxister programmatiska krav för att vinna arbetarklassen till den revolutionära socialismen? Trotskij förklarar behovet av att använda övergångskrav för att överbrygga klyftan mellan "minimikrav" och "maximikrav"; mellan arbetarklassens nuvarande medvetandenivå och behovet av en socialistisk omvandling av samhället; och mellan det revolutionära partiet och de avancerade arbetarna.

Arbetarklassens massorganisationer

 • "Radikalismen" – kommunismens barnsjukdom av V.I. Lenin

  Den kommunistiska internationalen (Komintern) som skapades efter den ryska revolutionen bildades framför allt från vänsterutbrytningar ur Socialistinternationalen. Många hade ultravänsteråsikter, som en reaktion på årtionden av reformistisk ledning av de socialdemokratiska partierna. Lenin använde denna bok för att skola Kominterns unga kadrer i bolsjevismens metoder och förhållandet mellan klassen, partiet och ledarskapet.

Imperialism och krig

 • Imperialismen: Kapitalismens högsta stadum av V.I. Lenin

  Kapitalismen spelade en gång en progressiv historisk roll i att lyfta mänskligheten ur feodalismens återvändsgränd. Genom att utveckla produktivkrafterna till tidigare oanade nivåer, har den lagt den materiella grunden för socialism. Men att systemet började nå sina gränser återspeglades i imperialismens utveckling och utbrottet av ett världskrig. Detta klassiska arbete skrevs mitt under första världskriget, och tjänade till att skola ett nytt lager marxister efter att många av den Socialistinternationalens ledare förrådit arbetarklassen och gett sitt stöd till "sin" borgarklass i det egna landet. Det förklaras hur industrikapitalet kom att dominera handelskapitalet, bara för att i nästa steg domineras finanskapitalet. Den visar också de gigantiska monopolens uppkomst, som koncentrerar enorma rikedomar i mycket få händer. Slutligen förklaras det hur imperialistiska länder dominerar andra länder genom kapitalexport och handelsvillkor som gynnar det mäktigare landet, och användandet av militärmakt för att påtvinga andra sin vilja.

Klassen, partiet och ledarskapet 

 • Första internationalen 150 år av Alan Woods

  Arbetarklassen behöver en revolutionär international – i denna artikel skissar Alan Woods arbetarrörelsens historia och de uppgifter som marxister står inför idag.